komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada,

Dana 01. studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/2017) kojom je detaljnije propisana obaveza svih gradova i općina na području Republike Hrvatske da se provedu mjere za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta i uvedu mjere kojima će se potaknuti sve građane Republike Hrvatske na odvajanje otpada na mjestu nastanka – u kućanstvima.

Obveza svakog kućanstva je odvojeno sakupljati miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad i reciklabilne frakcije – papir i karton, plastiku, staklo, metal, i drugo, a sve u skladu s mogućnostima davatelja javne usluge – komunalne tvrtke i jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze.

Općina Podgora je dana 31. siječnja 2018. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te je predmetnom Odlukom detaljno uređeno tko su korisnici javne usluge,  način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, kriterij obračuna količine otpada, najmanja učestalost odvoza otpada na području Općine Podgora, odredbe o formiranju cijene obvezne minimalne javne usluge, odredbe o ugovornoj kazni i drugo. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasilu, službenom glasniku Općine Podgora.

Kako bismo u sustav gospodarenja otpadom implementirali zakonske obveze, bit će potrebno sljedeće:

  1. sva kućanstva opremiti spremnicima za miješani komunalni otpad (zelena kanta),
  2. sve spremnike za miješani komunalni otpad označiti na odgovarajući način kako bi se evidentiralo svako pražnjenje istih kada se sustav počne primjenjivati u punom opsegu,
  3. omogućiti svim kućanstvima odvojenu predaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnih frakcija na jedan od Uredbom i Odlukom Općine Podgora propisani način,
  4. svim korisnicima dostaviti na kućne adrese preporučenom poštom 2 primjerka Izjave o načinu pružanja javne usluge. Izjava će sadržavati dva stupca. U prvom stupcu će biti podaci o korisniku koje kao davatelj usluge sada imamo u našem sustavu, a svaki korisnik će drugi stupac ispuniti sam. Nakon ispunjavanja Izjave, korisnik je dužan vratiti oba obrasca Izjave (osobno ili na drugi prikladan način), u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Po zaprimanju ispunjenih Izjava, Podgora čistoća d.o.o. će korisniku vratiti ovjereni primjer Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja,
  5. donijeti Cjenik usklađen s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom Općine Podgora i na isti dobiti suglasnost načelnika Općine Podgora.

Kada se izvrše sve predradnje koje su prethodno ukratko opisane, moći će se na području Općine Podgora u potpunosti krenuti s primjenom novog sustava, a krajnji rok za implementaciju sustava je 01. studeni 2018. godine.

Za sve Vam upite, prijedloge, primjedbe i prijave odbačenog otpada stojimo na raspolaganju putem e-pošte komunalno@podgora-cistoca.hr i službene Internet stranice www.podgora-cistoca.hr.

 

S poštovanjem,

Direktorica:

Marija Čehko, mag.iur.