komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Oglas za prodaju ulične čistilice

OGLAS ZA PRODAJU ULIČNE ČISTILICE MARKE SCHMIDT, MODEL CLEANGO ELITE SC – 143201

1. Predmet prodaje je:
ULIČNA ČISTILICA MARKE SCHMIDT, MODEL CLEANGO ELITE SC – 143201

 • godina proizvodnje: 2005.
 • zapremnina motora: 4164 cm3
 • snaga motora: 99kW
 • radni sati: 1667 sati 45 minuta
 • prijeđeni kilometri: 2594 km
 • broj mjesta: 2
 • vrsta goriva: Diesel
 • broj šasije: ZA9S4W1PZZ1E89320
 • registracija: do 08. veljače 2019. godine
 • Početna kupoprodajna cijena iznosi 150.000,00 kn bez uključenog PDV-a.

2. Pravo sudjelovanja u postupku imaju sve fizičke i pravne osobe.

Predmet prodaje iz točke 1. prodaje se po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.

Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.

3. Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  • iznos kupoprodajne cijene koja se nudi u kunama, a koja ne može biti manje od početne cijene iz točke 1. ovog oglasa,
  • za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra, a za fizičke osobe – obrtnike izvadak iz obrtnog registra,
  • izjavu o prihvaćanju uvjeta ovog oglasa potpisanu od strane ponuditelja odnosno odgovorne osobe ponuditelja.

4. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Podgora čistoća d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21327 Podgora s naznakom „ponuda za kupnju ulične čistilice“.

Ponuditelj koji osobno dostavlja ponudu istu može dostaviti u uredovno vrijeme uprave društva, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

5. Rok za podnošenje ponuda je 01. veljače 2019. godine (petak).
Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude u kojima je ponuđena cijena niža od početne neće se razmatrati.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, sklapanje ugovora će se najprije ponuditi ponuditelju čija je ponuda ranije zaprimljena kod prodavatelja.

7. Međusobna prava i obveze između kupca i prodavatelja utvrdit će se kupoprodajnim ugovorom, pri čemu će poseban uvjet biti plaćanje kupoprodajne cijene u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana zaključenja ugovora.

8. Pristigle ponude otvorit će se dana 06. veljače 2019. (srijeda) u 10,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

9. O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.

10. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail marija.cehko@podgora-cistoca.hr ili na broj 021-625-244.

11. Podgora čistoća d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije u obvezi prihvatiti nijednu ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

Podgora čistoća d.o.o.
Ruđera Boškovića 20
21327 Podgora
OIB: 19692340650

Direktorica:
Marija Čehko, mag.iur., v.r.