komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Cjenik gospodarstva

Veličina posude za otpad za privredu se obračunava prema formuli:
0,5(litara) x m2 (poslovnog prostora) x k (koeficijent opterećenja) = litara (posuda)

Koeficijent opterećenja se određuje prema tablici:

R.B. GRUPA – KATEGORIJA POSLOVNOG PROSTORA KOEFICIJENT OPTEREĆENJA PRIMJEDBA
1. ugostiteljski objekti koji služe hranu (restoran, bistro, pizzerija, krčma, konoba i sl.), slastičarne, mesnice i sl 7
2. ugostiteljski objekti koji ne služe hranu (kafići, plažni objekti i sl.), trgovine (mješovitom robom, voćem i povrćem, ribarnice i sl.) samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri i sl 6
3. pansioni, odmarališta 5
4. ostale trgovine, butik, suveniri i sl 4
5. hoteli, turistička naselja proizvodni i uslužni obrti i poduzeća, industrijski pogoni, skladišta 3
6. uredi, kladionice, agencije i sl., zdravstvene ustanove, ambulante i sl. 2
7. kamp 1
8. škole, vrtići, muzeji, galerije, humanitarne organizacije, samostani i sl. i ustanove kulture, kamp 0,5
9. plaže, javno prometne površine, parkiralište, lučice i sl. 0,25
10. Gradilišta (za vrijeme trajanja radova) 1.000 l/grad
11. kokice, palačinke i sl. 250 kn/mj
12. štandovi (bižuterija, slike, suveniri i sl.) 200 kn/god
13. dnevna cijena a. ugostiteljstvo; b. trgovina; c. bižuterija i sl. 100/50/20 kn/mj
14. dodatak za TO-GO hranu (pica i sl.) 200 kn/mj
15. Odvoz krupnog otpada van redovnih termina cjenik u prilogu
16. Jedinične cijene usluge vozila i radne snage cjenik u prilogu


Minimalna posuda (bez obzira na proračun) za poslovne objekte pod rednim brojem 1, 2 i 3 je 120 l

Konačna cijena usluge se dobiva na način da se obračunava:
fiksna naknada – kuna/litri zadužene posude, kroz cijelu godinu 1,18
Pražnjenje posude – kuna/litri (broj pražnjenja po programu u vremenu aktivnosti objekta) 0,0275

Na ove cijene se obračunava PDV.

Namjenski dodatak na cijenu za sanaciju odlagališta “Karepovac”

Na navedene cijene se obračunava dodatak u skladu sa Ugovorom o uvjetima i načinu korištenja odlagališta komunalnog otpada “Karepovac” u Splitu, od 09. 12. 2010. godine, kojeg je Općina Podgora potpisala sa gradom Splitom i iznosi:

  • za domaćinstva 1,80 kuna po korisniku ( članu domaćinstva, “vikend korisniku”, gostu ….) u razdoblju dok se naplaćuje prema ovom Cjeniku.
  • za privredu 0,003 kuna po litru zadužene posude za razdoblje dok se objekt koristi

Navedeni iznos će se uplaćivati na poseban račun Općine Podgora prema uplati, te se prenosi na račun Grada Splita u svrhu sanacije odlagališta Karepovac.
Računi za obavljenu uslugu se ispostavljaju jednom mjesečno za predhodni mjesec.
Rok za podmirenje računa je 8 (osam) dana od dana ispostave računa.
Ukoliko obveznik plaćanja usluge ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu sa važećim zakonskim propisima.